תנאי השימוש

10.01.2023
 

תנאי השימוש

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר אולם מכוונים לזכר ונקבה כאחד. 

 

תנאי שימוש אלה חלים על הגישה לאתר האינטרנט exitvalley.com המופעל ע"י אקזיטוואלי בע"מ, ח.פ. 515069292 ו/או אקזיטוואלי ישראל בע"מ, ח.פ. 515754125 מרחוב מנחם בגין 150, בתל אביב שניתן להשיג גם בטלפון 03-5602010 ובכתובת הדוא"ל המופיעה בתנאי שימוש אלה (להלן ביחד עם אקזיטוואלי בע"מ, "אקזיטוואלי") ("האתר"). השימוש באתר, בפלטפורמה המופעלת ע"י אקזיטוואלי ("הפלטפורמה"), וכן השימוש בכל מידע, מלל, גרפיקה, או חומרים אחרים המופיעים באתר ("התוכן"), וכל השירותים הניתנים באמצעות האתר, לרבות, ללא הגבלה, השקעה בחברות מגייסות באמצעותו  (להלן ביחד: "השירותים") יעשו בהתאם לדין. גישת המשתמשים לאתר, התוכן ו/או השירותים והשימוש בהם מותנים בעמידתם בתנאי שימוש אלה. משתמש העושה שימוש באתר, בתוכן, ו/או בשירותים המוצעים בו, מודע לכך ומסכים כי יראה כמי שהסכים להתחייב לתנאי שימוש אלה. במקרה שמשתמש עושה שימוש בשירותים מטעם תאגיד, הוא מצהיר ומתחייב כי הינו מורשה לחייב את אותו תאגיד להסכים לתנאי שימוש אלה, וכי בשימוש כאמור יראה כמי שהסכים בשם התאגיד לתנאי השימוש.

 

תיקון לתנאי השימוש

המשתמשים בשירותים מאשרים ומסכימים כי אקזיטוואלי רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש מפעם לפעם, לרבות ללא הגבלה לאור דרישות רגולטוריות. אקזיטוואלי ממליצה למשתמשים לעיין בתנאי השימוש לפני כל כניסה ו/או שימוש באתר או בשירותים. המשתמש מסכים כי ככל שיעשה שימוש כאמור באתר, בתוכן ו/או בשירותים לאחר ביצוע שינויים כאמור, יראה כאילו הסכים לתנאי השימוש כפי שעודכנו.

 

רכישת ניירות ערך

חברות מגייסות עשויות להציג באמצעות הפלטפורמה שמספקת אקזיטוואלי, מידע לגבי הזדמנויות השקעה פוטנציאליות ומאפשרת למשתמשים מסויימים (להלן: "מזמין(ים)") להשתתף בהשקעות בחברות כאמור. אקזיטוואלי אינה צד לאותן עסקאות השקעה. אקזיטוואלי שומרת את הזכות לקבוע האם יהיה מותר למשתמש להשתתף בעסקת השקעה מסויימת, על בסיס עמידה בדרישות משפטיות להשתתפות, חתימת מסמכי עסקה בנוסחים אשר תספק, הסכמת החברה המגייסת וצדדים שלישיים, שיקול הדעת של אקזיטוואלי וגורמים אחרים, והכל בכפוף לכל חוק ותקנות החלים.

 

הפלטפורמה מאפשרת רכישת ניירות ערך הן באמצעות מסלול הצעה פטורה והן במסלול רכז הצעה (כהגדרתם להלן). גיוס בפלטפורמה לפי סעיפים 15א(א)(1) ו/או 15א(א)(7) לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ("החוק") ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15 ג לחוק), תש"ס- 2000 יקרא להלן: "מסלול הצעה פטורה" וגיוס לפי סעיף 15ב(4א) לחוק ולתקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע”ז-2017 (להלן: "התקנות") יקרא להלן: "מסלול רכז הצעה".

מובהר כי אקזיטוואלי ישראל בע"מ רשומה במרשם הרכזים שמנוהל על ידי רשות ניירות ערך. רשות ניירות ערך רשאית לבטל את רישומה של אקזיטוואלי במרשם הרכזים בשל כל אחת מהסיבות המנויות בחוק ובתקנות. ככל שיבוטל הרישום כאמור, תודיע על כך אקזיטוואלי למשתמשי האתר.

 

מסלול הצעה פטורה

באתר יפורסמו מעת לעת אפשרויות השקעה בחברות מגייסות שונות במסלול הצעה פטורה. ככל שמשתמש מעוניין לקבל מידע נרחב אודות אפשרות השקעה ו/או חברה מגייסת ספציפית, המשתמש ידרש לעבור בדיקה ותהליך מיון, שבסופו תחליט החברה המגייסת לפי שיקול דעתה הבלעדי, האם ייחשף לפרטי ההשקעה ולמידע נרחב אודות החברה, לרבות ללא הגבלה מידע פיננסי, מידע בנוגע לשירותיה ו/או מוצריה של החברה, תכניתה העסקית, עובדיה, הטכנולוגיה של החברה ועוד ("מידע אודות החברה המגייסת"), והכל בכפוף לחוק. תנאי ההשקעה יפורטו במסמכי ההשקעה. המשתמש אינו רשאי לגלות את המידע אודות החברה המגייסת, ואין הוא רשאי לעשות כל שימוש במידע אודות החברה המגייסת, למעט למטרת בחינת השקעתו בחברה המגייסת. המשתמש יפצה וישפה את אקזיטוואלי ו/או את החברה המגייסת מיד עם דרישתן בגין כל הוצאה, דרישה, תביעה, נזק ו/או הפסד עקב הפרת חובה זו.       

 

מסלול רכז הצעה

באתר יפורסמו מעת לעת אפשרויות השקעה בחברות שונות במסלול רכז הצעה. השקעה במסלול זה כפופה להוראות החוק והתקנות ולמסירת הצהרות ע"י מזמין ניירות ערך כפי שידרשו מעת לעת ע"י אקזיטוואלי ו/או החברה המגייסת, בהתאם לחוק ולתקנות, בין היתר, בדבר הכנסתו השנתית וכשירותו להשקיע בהשקעה במסלול רכז השקעה ללא חריגה מהגבלות סכומי ההשקעה החלים בחברה המציעה ו/או בכלל השקעותיו על פי התקנות. אקזיטוואלי מסתמכת על נכונות ההצהרות כאמור, והמשתמש אחראי לעדכון אקזיטוואלי בכל פרט ו/או הצהרה ככל שיחול בהם שינוי.

באתר יפורסמו בקשר להצעות תנאי הצעות ההשקעה, תקופות ההגשה בהן ניתן לרכוש ניירות ערך של החברות המציעות, סכומי הגיוס המזעריים והמרביים ביחס לכל הצעה, תכניות פיננסית, מטרות הגיוסים ונתונים נוספים הנדרשים לפי התקנות. עד לסיום תקופות ההגשה, יוחזקו הכספים בחשבון נאמנות, והכל כנדרש בתקנות. מזמין ניירות הערך יהיה רשאי לבטל הזמנתו לרכישת ניירות ערך כמפורט בתקנות ובהסכם ההשקעה.

ידוע למשתמש כי על פי הדין חלות הגבלות ביחס לסכום התמורה המרבי המותר לחברה מציעה לגייס בתקופה של 12 חודשים עוקבים שקדמו להצעה במסלול רכז הצעה, וכן ביחס לסכום ההשקעה המרבי המותר למזמין שאינו משקיע מוביל או מתוחכם להשקיע בהשקעה בודדת ובמספר השקעות מצטברות במהלך תקופה של 12 חודשים שקדמו להצעה במסלול רכז הצעה החלות על כלל השקעותיו במסלול רכז הצעה על פי התקנות, בהתאם להכנסתו השנתית, והכול כמפורט בסעיף 15ב(4א) לחוק והתקנות.

 

השתתפות בהצעות

אקזיטוואלי (או כל חברה קשורה) רשאית להשתתף בגיוסים, ובכלל זה לרכוש ו/או לקבל ניירות ערך של חברה מגייסת מסויימת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות החוק והתקנות. החלטה זו לא תיראה כהמלצה להשקיע בחברה כאמור.

 

הבהרות

מובהר כי אקזיטוואלי (או מי מטעמה) אינה מספקת ייעוץ כמשמעות מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ בהשקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995, וכי אינה בעלת רישיון לייעוץ בהשקעות, שיווק השקעות או לניהול תיקי השקעות. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, אקזיטוואלי ו/או מי מטעמה אינה מעניקה כל ייעוץ ו/או המלצה ו/או מחווה דעה, באופן מפורש או משתמע, לגבי כל אפשרות השקעה ו/או הצעה ו/או השתתפות בה ו/או כדאיות ההשקעה בניירות ערך מוצעים וטיבם ו/או סיכויי ההצלחה של החברות המציעות ו/או יכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן ובמצגיהן המפורטים במסמכי ההצעה לגבי כל הצעה והצעה, לרבות, אך לא רק, ייעוץ ו/או המלצה בנוגע לגיוס הון ו/או חוב, לרכישה או מכירה של ניירות ערך. בטרם קבלת כל החלטת השקעה תוך שימוש באתר, על המשתמשים לקבל ייעוץ ולבצע את כלל הבדיקות הראויות בקשר עם אפשרויות ההשקעה.

כל החלטות ההשקעה יעשו אך ורק על ידי המשתמשים, לפי שיקול דעתם הבלעדי ובאחריותם.  אקזיטוואלי מספקת אך ורק פלטפורמה מקוונת לאפשר עסקאות השקעה שהמשתמשים בוחרים ואין לה אחריות כלשהי לגבי החלטות השקעה.
 

השימוש באתר והשירותים באחריות המשתמשים

הגישה של המשתמשים לאתר, התוכן, והשירותים והשימוש בהם, לרבות רכישת ניירות ערך, הם באחריות המשתמשים. המשתמשים מבינים כי כל פעילות השקעה, ובפרט השקעה בהון עצמי ובאמצעות הלוואה המירה בחברות בשלבים המוקדמים עם היסטורית פעילות מוגבלת, כרוכה בסיכון משמעותי וכי השקעתם ניצבים בפני הסיכון הכלכלי של ההשקעה שלהם (לעניין זה – ראו את פרק "סיכוני ההשקעה"). באשר לרכישת ומכירת ניירות ערך באמצעות הפלטפורמה, המשתמשים מסכימים כי אקזיטוואלי מספקת אך ורק את הפלטפורמה למכירה ו/או קניה של ניירות ערך ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו בקשר עם האמור. אסור כל שימוש באתר והשירותים בניגוד לחוק החל. המשתמשים אחראים בלעדיים לוודא כי השימוש באתר ובשירותים וכל רכישת ניירות ערך באמצעות האתר מותרים באזור השיפוט של המשתמשים. במידה שיש למשתמשים שאלות, על המשתמשים להתייעץ עם עורך דין, רואה חשבון, יועץ מס וכל יועץ מקצועי אחר. לא תהיה לאקזיטוואלי כל אחריות בגין ניירות ערך הנרכשים באמצעות האתר, כל מידע שהגיע מהאתר או מהשימוש בשירותים,  או הצעת או מכירת ניירות ערך באמצעות האתר. אין אקזיטוואלי אחראית לכל נזקים או הפסד הנגרמים בקשר לרכישת ו/או מכירה של ניירות ערך.

המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל פעולה או מחדל המתרחש בקשר עם החשבון שלו, ויהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב שימוש בלתי מורשה בחשבונו. כמו כן, המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירת סודיות ואבטחת סיסמתו האישית ועליו לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לכך. המשתמש יודיע לאקזיטוואלי באופן מיידי אודות כל הפרת אבטחה באתר ו/או על כל כניסה לא מורשית לחשבונו. המשתמש מתחייב למסור לאקזיטוואלי כל מסמך ו/או כל מידע שיידרש על ידיה לצורך השימוש באתר ו/או בשירותים.

לא תהיה לאקזיטוואלי כל אחריות בגין כל פגיעה למערכת המחשב של המשתמשים, אובדן נתונים, או פגיעה אחרת הנובעת מהגישה של המשתמשים לאתר, התוכן, או השירותים או השימוש בהם.

 

סיכוני השקעה

ההשקעות בניירות ערך בכלל ובסטארט-אפים בפרט כרוכות בסיכונים, לרבות ללא הגבלה קשיי נזילות, הונאה, העדר דיבידנדים, אובדן ההשקעה ו/או דילול, ויש לבצע אותן לאחר טיפול ובדיקה נאותים. הסיכונים משתנים בין חברה אחת לחברה אחרת נוכח גורמים שונים כדוגמת השלב בו נמצאת החברה, אופי ומורכבות פעילות חברה, השפעה של גורמים שונים, פנימיים או חיצוניים לחברה לרבות ללא הגבלה האטה בפעילות הכלכלית במשק, שינויי חקיקה ורגולציה לרבות דרישות לרישיון לצורך הפעלת עסק שעשויות להשתנות מעת לעת, תחרות מצד צדדים שלישיים בעלי מוצרים דומים או זהים למוצרים אותם מוכרת החברה המגייסת, סיכוני סייבר והצורך במימון מתמשך לגביו אין וודאות, כמו גם הצורך בכוח אדם איכותי להמשך פעילות החברה המגייסת. משקיעים עשויים לאבד חלק או את מלוא כספי השקעתם נוכח נסיבות שונות (לרבות ללא הגבלה אלה שפורטו לעיל), לרבות הגעת החברה לחדלות פירעון ו/או פירוק, וכן עקב פעולות החברה המגייסת ו/או בעל(י) השליטה בה. כמו-כן, משום שניירות הערך המוצעים אינם רשומים למסחר בבורסה, קיימת אפשרות שהמחזיק בהם לא יצליח למכור את ניירות הערך בהם מחזיק. בנוסף, יתכנו השלכות מס בשל רווחים ו/או הפסדים בגין פעילות בניירות ערך ובמטבע חוץ.

אקזיטוואלי מבקשת להבהיר כי תמחור ניירות הערך המוצעים המשקף את שווי החברה המציעה הוא בהתאם להערכות של הנהלת החברה המציעה, ללא ביסוס הערכת השווי או קבלת חוות דעת של גורם פיננסי או כל גורם מוסמך אחר. אקזיטוואלי מבקשת להביא לתשומת לב המשקיע כי נוכח היקפי ההשקעה הנמוכים, עשוי להיווצר תמריץ שלילי למשקיע לעקוב אחר ההשקעה.

השירותים שמציעה אקזיטוואלי מיועדים לחשוף משקיעים ליזמים, ולהיפך, אך אקזיטוואלי אינה יכולה להבטיח את יושרו או הצלחתו של עסק כלשהו, וכן, אין היא יכולה להבטיח כי יווצר רווח מההשקעה. 

נוכח האמור, אקזיטוואלי ממליצה למשתמשים לפזר את השקעתם. על המשקיעים לקחת בחשבון את כל הסיכונים הכרוכים בהשקעותיהם ולקבל החלטות עצמאיות, המבוססות על שיקול דעתם הבלעדי. על המשקיעים להתייעץ עם עורך דין, רואה חשבון ועם כל יועץ מקצועי אחר רלוונטי, בין היתר, נוכח העובדה שלא ניתן לנהל משא ומתן על תנאי ההשקעה. אקזיטוואלי ו/או כל אדם מטעמה לא נותנים כל יעוץ השקעות או כספי ו/או המלצה וכן אין הם מפקחים על פעילות החברה המגייסת. המידע באתר זה אינו ולא ישמש תחליף ליעוץ על ידי יועץ מוסמך, ואינו ולא יהווה המלצה לביצוע ו/או הימנעות מביצוע עסקה מכל סוג שהוא.

ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, וכן, ניירות הערך אינם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך. כמו-כן, הרשות לניירות ערך לא סיפקה ולא תספק אישור לפרסום מסמכי הצעה ולא תבדוק אותם, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.

אקזיטוואלי נוקטת אמצעים סבירים כדי לבדוק כי ההצעה ותנאיה מקיימים את כל התנאים הקבועים בסעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), תשע"ז-2017; לעניין זה, אקזיטוואלי מסתמכת על מצגי החברה המציעה, אלא אם כן יש לאקזיטוואלי יסוד סביר שלא להאמין בנכונותם. למעט נקיטת אמצעים סבירים כאמור, אקזיטוואלי אינה בודקת את נאותות ההצעות, את החברות המציעות ו/או בעלי השליטה ו/או נושאי המשרה בהן ולמען הסר ספק אקזיטוואלי לא מספקת דוח בדיקה כהגדרתו בתקנות.

אקזיטוואלי אינה צד להסכם ו/או למכירה של ניירות הערך אשר נמכרים ואין לראות בה כמי שחבה באחריות כלשהי כלפי לקוחות זירת המסחר ו/או בגין ניירות הערך שנקנו באמצעות הפלטפורמה של אקזיטוואלי, ובפרט באשר לשווי העכשווי ו/או העתידי של ניירות הערך שנרכשו. אקזיטוואלי אינה אחראית לכל נזק, תשלום או הפסד שייגרמו למשתמשים ו/או ליזמים עקב שימוש בזירת המסחר של אקזיטוואלי.

 

העדר התחייבויות

האתר זמין "AS-IS"

האתר, התוכן, הפלטפורמה והשירותים ניתנים כפי שהם ("AS IS"), ללא כל התחייבות או תנאי מסוג כלשהו, מפורש או משתמע, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אקזיטוואלי פוטרת את עצמה במפורש מכל התחייבות של סחירות, כשירות למטרה מסויימת, או אי-הפרה ולא נותנת שום יעוץ השקעות לגבי כל השקעות אשר יבוצעו בפלטפורמה. 

 

אקזיטוואלי אינה מתחייבת שהאתר, התוכן, הפלטפורמה או השירותים יעמדו בדרישות המשתמשים  או יהיו זמינים על בסיס רצוף, בטוח או נטול טעויות. אקזיטוואלי לא נותנת שום מצג או התחייבות לגבי המנפיקים, ניירות הערך או מידע אחר הניתן באמצעות האתר, התוכן או השירותים, או הנכונות, עיתוי, אמיתות, שלמות או אמינות של כל מידע הניתן באמצעות האתר, הפלטפורמה, התוכן או השירותים.

 

שום מידע, בעל פה או בכתב, שהתקבל מאת אקזיטוואלי או באמצעות האתר, התוכן או השירותים, לא ייצור כל התחייבות שלא מופיעה בתנאים אלה במפורש.


כל פרסום ו/או הצעה המפורסמים באתר הינם באחריותן הבלעדית של החברות המגייסות. מובהר כי אקזיטוואלי לא ביצעה ולא תבצע בדיקת נאותות כלשהי בקשר עם אפשרויות ההשקעה המפורסמות באתר, ואין לראות בפרסום כאמור, כאישור אקזיטוואלי ו/או מי מטעמה לפרטים (או לשלמותם) ו/או למהימנותם, ואין בפרסום משום המלצה מצד אקזיטוואלי על טיב אפשרות הגיוס ו/או ניירות הערך המוצעים.

 

הצהרות המשתמשים

המשתמשים מבינים כי פעילות של השקעה, רכישה ומכירה של ניירות ערך כפופה לרגולציה קפדנית ומחמירה. שינויים רגולטוריים עשויים להשפיע על תנאי השימוש באתר וכדאיות ההשתתפות וההשקעה.

כל מזמין מצהיר בזאת כלפי החברה ושאר המשתמשים באתר כדלקמן: (א) בטרם חתם על מסמכי השקעה באמצעות הפלטפורמה, קרא בעיון את תנאי הגיוס במלואם, התייעץ עם גורמים מקצועיים, וקיבל מענה מספק לצורך קבלת ההחלטה מבחינתו מנציגי החברה המגייסת לכל שאלות שהיו לו. כי המידע הנחוץ להשקעה נבדק ונבחן על ידו בקפידה; (ב) כי רוכש עבור עצמו את ניירות הערך ולא בשביל אחרים, וכי הוא מודע לסיכונים הכרוכים בהשתתפות בגיוס, לרבות ללא הגבלה אלה המנויים בתנאי השימוש וכי החלטתו להשתתף בהשקעה נובעת מרצונו הבלעדי, לאחר שהפעיל שיקול דעת ובחן את אפשרות ההשקעה והסיכונים הכרוכים בה; (ג) כל התקשרות בינו לבין אקזיטוואלי, החברה המגייסת וכל משתמש אחר באתר בקשר עם אפשרויות הגיוס נובעת מהחלטתו המודעת והבלעדית, לאחר שהפעיל שיקול דעת ובחן את אפשרות ההשקעה וההשלכות הכרוכות בהשתתפות בה, ומבלי שהסתמך על אקזיטוואלי לצורך קבלת החלטתו. כמו כן, הוא בעל יכולת להעריך את הסיכונים הכרוכים בהשתתפות בהשקעות בהן בחר להשתתף, וכי הוא מודע לאפשרות שיתכן שיאבד את מלוא הכספים שישקיע, וכי הוא בעל אמצעים, ידע וניסיון לעשות עסקאות מהסוג המוצע בפלטפורמה; (ד) השתתפותו בסבב גיוס לא יהווה הפרה של כל דין ו/או מחוייבות או הסכם המחייב אותו ו/או לו הוא צד; (ה) הוא מבצע את ההשקעה עבורו ולא עבור יישות אחרת; (ו) ככל שמשקיע במסלול רכז הצעה, הוא מכיר את המגבלות החלות על פי התקנות ביחס לסכום ההשקעה המרבי בהשקעה בודדת ובתקופה של 12 חודשים עוקבים ביחס לכלל השקעותיו במסלול רכז הצעה, בהתאם להכנסתו השנתית, וכי יעמוד בהן וברור לו שאקזיטוואלי מסתמכת על הצהרתו בנושא זה כדי לוודא, בין היתר, ככל שמדובר במסלול רכז הצעה, כי המזמין ויתר המזמינים עומדים בהגבלת סכומי ההשקעה בחברה מגייסת, וכי אם יחרוג מהסכומים יראו בהזמנתו כבטלה וחסרת תוקף ויוחזרו לו סכומי ההשקעה או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של אקזיטוואלי; ו-(ז) כי ככל שהמזמין הינו משקיע כשיר (כהגדרת מונח זה בחוק ובתקנות מכוחו), קיימים ברשותו, כל האישורים הדרושים לצורך הכרה בו כמשקיע כשיר כנדרש על פי דין, לרבות אישור רואה חשבון ביחס לגובה הכנסותיו. 

 

איסורים כלליים

המשתמשים מסכימים לא לעשות כל אחת מהפעולות להלן תוך השימוש באתר, בתוכן ו/או בשירותים: (1) להשתמש בשירותים בניגוד לכל דין, או לכל זכות של אקזיטוואלי או כל אדם אחר או לנצל לרעה את השירותים באופן אחר; (2) לגשת למערכות המחשב של אקזיטוואלי או התחומים הלא-ציבוריים של האתר או לחבל בהם או להשתמש בהם; (3) להעלות, לפרסם או לשדר כל מלל, גרפיקה או חומר שהוא: (i) כוזב או מטעה; (ii) משמיץ; (iii) פוגע בפרטיות הזולת; (iv) מגונה, פורנוגרפי, או מעליב; (v) מקדם צרות אופק, גזענות, שנאה או פגיעה בכל אדם או קבוצה; (vi) מפר, או מעודד כל התנהגות העלולה להפר כל דין או תקנה או העלולה לגרום לאחריות בנזיקין. אקזיטוואלי רשאית לערוך או למחוק כל מסר או תוכן אחר שהמשתמשים מעלים בניגוד לאמור לעיל. בהעלות המשתמשים כל תוכן באתר, המשתמשים נותנים לאקזיטוואלי רשות בלתי חוזרת, תמידית,  שאינה בלעדית וללא חובת תשלום תמלוגים להשתמש, להעתיק, לבצע, להפיץ ולהציג אותו תוכן ועל כל המשתמע מכך; (4) לנסות לחקור, לסקור, או לבדוק את פגיעותה של כל מערכת או רשת או להפר כל אמצעי בטחון או אימות; (5) לנסות להיכנס לאתר, התוכן או השירותים או לערוך חיפוש בו עם כל מנוע, תוכנה, כלי, סוכן, מתקן או מנגנון למעט התוכנה ו/או אמצעי החיפוש שסופקו ע"י אקזיטוואלי או דפדפנים אחרים של צד ג' הזמינים בדרך כלל; (6) לנסות לפענח, להדור, לפרק או להנדס לאחור כל תוכנה המשמש לספק את האתר, התוכן או השירותים; (7) למכור, להחכיר, להשאיל, להעביר או להשכיר את האתר, התוכן או השירותים, להשתמש באתר, התוכן או השירותים כדי לספק לשכת שירות, שיתוף זמן, השכרה, ספק שירותי יישום או שירותים אחרים לצדדים שלישיים, או בכל אופן אחר להפוך את תפקודו של האתר, התוכן או השירותים זמינים לצדדים שלישיים; (8) להעתיק, לשנות, לשכפל, לייצור עבודות נגזרות, למסגר, לשקף, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לשדר, או להפיץ את כל האתר, התוכן או השירותים או חלק מהם בכל צורה או מדיה או באמצעים כלשהם; (9) לשלוח דואר אלקטרוני ללא הזמנה, דואר זבל,  "ספאם" או מכתבי שרשרת, או מבצעים או פרסומות עבור מוצרים או שירותים; (10) להפריע, או לנסות להפריע, לגישה של כל משתמש, מארח או רשת, לרבות, ללא הגבלה, שליחת וירוס, סוסים טרויאניים, עומס יתר, הצפה, שליחת ספאם, או הפצצת תיבת הדואר של האתר; ו/או (11) להתחזות או לתת מצג שווא של יחסיכם עם כל אדם או גוף.

 לאקזיטוואלי תהיה הזכות לחקור ולקבל כל סעד העומד לרשותה לפי דין בגין הפרות של האמור לעיל, לרבות הפרת זכויות קנין רוחני וענייני בטחון האתר, עד למיצוי הדין. אקזיטוואלי רשאית לערב ולשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בהעמדה לדין של משתמשים המפרים תנאי שימוש אלה. המשתמשים מאשרים כי לאקזיטוואלי אין חובה לנטר את גישת המשתמשים לאתר, התוכן והשירותים  או השימוש בהם, אך יש לה את הזכות לעשות כן לצורך הפעלת האתר, להבטחת עמידת המשתמשים בתנאי השימוש, ו/או לצורך עמידה בחוק החל או צו או דרישה של בית משפט, רשות מנהלית או גוף ממשלתי אחר.

 

זמינות

השירותים זמינים רק לאנשים בני לפחות מעל 18 שנים  (או יותר אם דרוש באזור השיפוט שלכם). אתם מאשרים כי אתם בני 18 שנים לפחות. אקזיטוואלי שומרת את הזכות לבקש הוכחת גיל ממכם וייתכן שהחשבון יושהה עד למתן שהוכחת גיל לשביעת הרצון של אקזיטוואלי.

אקזיטוואלי אינה מתחייבת שהתכנים המופיעים באתר, או השימוש בו, לא יופרעו, וכי השימוש יתאפשר באופן רציף, בטוח וללא הפרעות או תקלות, או כי יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית על ידי גורמים שונים.

 

קישורים

האתר עלול לכלול קישורים לאתרים או משאבים של צד ג'. המשתמשים מאשרים ומסכימים כי אקזיטוואלי אינה אחראית ל: (א) זמינות או נכונות אותם אתרים או משאבים; או (ב) תוכן, מוצרים או שירותים הניתנים באותם אתרים או משאבים. קישורים לאותם אתרים או משאבים אין משמעותם כל אישור של אקזיטוואלי עבור אותם אתרים או משאבים או תוכן, מוצרים או שירותים הניתנים באותם אתרים או משאבים. למשתמשים אחריות בלעדית בקשר עם השימוש באתרים ובמשאבים של אותם צדדים שלישיים ומכירים בכל הסיכונים הנובעים מהשימוש בהם.

 

פרטיות

למידע והודעות בנוגע לאיסוף ושימוש של אקזיטוואלי של המידע האישי שלכם ראו את מדיניות הפרטיות של אקזיטוואלי באתר זה.

 

הרשמה; סיסמה

חלק מהשירותים דורשים רישום. במהלך ההרשמה המשתמשים מתחייבים לתת מידע הרשמה נכון, מושלם ומעודכן. על המשתמשים לעדכן כל מידע חדש תוך 30 יום. המשתמשים אחראים להבטחת בטחון ושמירת הסיסמה שמשתמשים בה על מנת לגשת לכל האזורים הבטוחים באתר. המשתמשים אחראים באופן בלעדי לכל פעילויות או פעולות בחשבונם, לרבות בין אם נתנו הסכמתם לאותן פעילויות או פעולות או לאו. על המשתמשים להודיע לאקזיטוואלי מיד לגבי כל שימוש בסיסמה ו/או בחשבון שלהם שאינו מורשה. המשתמשים מתחייבים לא לעשות שימוש בחשבון משתמש וסיסמה של אדם ו/או יישות אחרת ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש האחר.

משתמש הנרשם לאתר בשם תאגיד, מתחייב בזאת כי יש בידיו את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להירשם לאתר בשם התאגיד ולהתקשר בשם התאגיד מול החברה ולהתחייב בשם התאגיד וכי כתנאי לשימוש באתר ובשירותים הכלולים בו.

 

נתוני הלקוח

למשתמשים תהיה אחריות בלעדית לחוקיות, אמינות, שלמות, נכונות ואיכות כל הנתונים שהמשתמש או מי מטעמו מספק ו/או יספק לצורך ובקשר עם השירותים  ו/או השימוש בהם (להלן: "נתוני הלקוח").  אקזיטוואלי רשאים לשמור, להשתמש ולשתף, בפומבי ועם השותפים של אקזיטוואלי, מידע לא מזוהה הנובע מנתוני הלקוח והשירותים,  לרבות אך ללא הגבלה לצורך שיפור השירותים.

 

סיום

אם המשתמשים מפרים כל תנאי מתנאי השימוש, הרשאתם להשתמש באתר, התוכן והשירותים תבוטל באופן אוטומטי. אקזיטוואלי שומרת את הזכות לבטל את הגישה של כל משתמש לאתר, התוכן, והשירותים והשימוש בהם בכל עת, עם או בלי סיבה, לרבות ללא הגבלה אם: (א) משתמש הפר או צפוי להפר תנאי מתנאי שימוש ו/או התחייבויותיו ו/או הצהרותיו בקשר עם גיוס ו/או השירותים ו/או את הוראות הדין, ו/או (ב) התברר כי פרטים שמסר אינם מדוייקים או אינם נכונים, ו/או (ג) במקרה בו אקזיטוואלי תקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי כי ביטול גישה כאמור דרוש לשם הגנה על האינטרסים שלה או של משתמשים אחרים; (ד) המשתמש מעל באמון אקזיטוואלי או החברה המגייסת כפי שיקבע ע"י אקזיטוואלי לפי שיקול דעתה הבלעדי; ו/או (ה) המשתמש חדל לעמוד באחד או יותר מהתנאים שנקבעו על ידי אקזיטוואלי או על פי דין, לצורך השתתפות בהשקעה במסלול מסויים או כחברה מגייסת. כמו כן אקזיטוואלי שומרת את הזכות להפסיק לספק או לשנות את האתר, התוכן, והשירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

המשתמש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה בכל מקרה שאקזיטוואלי תנקוט באמצעים שמפורטים לעיל, וכי הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, וכי לא תישמע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי אקזיטוואלי כאמור, וכי לא יהיה זכאי לכל תרופה ו/או פיצוי בשל כך.

 

 התכתבות

הרשמת המשתתפים באתר ולצורך השימוש בשירותים מהווה אישור והסכמה לקבל מיילים לגבי השירותים. משתמש רשאי לסגור את החשבון שלו ולהסיר את עצמו מרשימת הדיוור של האתר באמצעות שליחת מייל ל- support@Exitvalley.com.

 

שיפוי ופטור

המשתמשים מסכימים להגן, לשפות, ולפטור את אקזיטוואלי וכל חברה קשורה, נושאי משרתה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וסוכניה, מפני ונגד כל תביעות, אחריות, נזקים, הפסדים והוצאות, לרבות, ללא הגבלה, שכר טרחה סביר של עורכי דין ורואי חשבון, הנובעים מהגישה של המשתמשים לאתר, התוכן, והשירותים והשימוש בהם, כל פעילויות השקעה ו/או הפרה של תנאי שימוש אלה על ידי המשתמשים. המשתמשים פוטרים את אקזיטוואלי ואת בעלי המניות, נושאי משרתה, עובדיה, סוכניה ויורשיה מפני תביעות, נזקים ודרישות מסוג כלשהו, הידועים או הלא-ידועים, חשודים או לא חשודים, גלויים או לא גלויים, הנובעים מהשירותים ו/או מרכישת המניות.

 

הגבלת אחריות

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, לא אקזיטוואלי ולא כל גורם אחר המעורב בפיתוח, תפעול, או אספקת האתר, הפלטפורמה, התוכן והשירותים, לרבות מידע על השקעות ופעילויות השקעה, יהיו אחראיים לכל נזקים הוצאתים, מיוחדים, תוצאתיים או נזקים לדוגמא (אך לא רק) כתוצאה הגישה של המשתמשים לאתר או השימוש בו, או אי היכולת של המשתמשים לגשת לאתר, התוכן, הפלטפורמה או השירותים או להשתמש בהם, הן על בסיס התחייבות, חוזה, עוולה (לרבות רשלנות) או כל תורת דין אחרת, ולרבות אם נודע לאקזיטוואלי על אפשרות אותם נזקים או לאו.

 

המשתמשים מסכימים כי כל האחריות של אקזיטוואלי כלפי המשתמשים בגין כל תביעות הנובעות מהשימוש באתר, הפלטפורמה, התוכן או השירותים מוגבלת לסכומים ששילמתם לאקזיטוואלי כאגרות לגישה לאתר, התוכן, או השירותים במשך התקופה של 12 חודשים קודם לאירוע(ים) שגרם(מו) לאותו נזק, למעט כל סכומים ששולמו תמורת רכישת ניירות ערך. ההגבלות על נזקים המפורטות לעיל הן מעיקרי יסוד העסקה בין המשתתפים לבין אקזיטוואלי.

 

יכולת הפרדה

במקרה שכל הוראה מתנאי שימוש אלה נחשבת לבלתי תקפה או בלתי אכיפה, שאר הוראות תנאי שימוש אלה יישארו במלואו תוקפן.

 

רכוש אקזיטוואלי

כל הזכויות הקנייניות באתר, הפלטפורמה, התוכן והשירותים הינם ויישארו ברשותם של אקזיטוואלי והמורשים שלה. האתר, התוכן והשירותים מוגנים ע"י דיני זכות יוצרים, סימני מסחר ואחרים. למעט כמותר במפורש בתנאי השימוש האלה, אינכם רשאים להעתיק, לשנות או להכין עבודות נגזרות המבוססות עליהם, להפיץ, למכור, להעביר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, או להשתמש בכל אופן אחר באתר, התוכן או השירותים. המשתמשים אינם רשאים להעתיק או לשנות את קוד ה-HTML המשמש לחולל דפי אינטרנט באתר. המשתמשים אינם רשאים להשתמש באתר, בפלטפורמה, התוכן או השירותים בקשר לכל שירות אחר, למטרה כלשהי. לאקזיטוואלי כל הזכויות הקנייניות לכל שיפור באתר, הפלטפורמה, התוכן והשירותים הנובעים משימוש המשתמשים בשירותם.

 

אישור אלקטרוני

ציון ו/או אישור אלקטרוניים של המשתמש באופן המתבקש באתר, לרבות בדבר קריאה, הבנה והסכמה לתכנים ו/או להשתתפות בהצעות השונות המתפרסמות באתר, ובכלל זה להזמנה ולרכישה של ניירות ערך מוצעים במסגרתן, תהיה בעלת תוקף משפטי מחייב כהסכמה, אישור וחתימה לכל דבר ועניין ותחייב ותזכה את המשתמש ללא צורך בחתימה ידנית או אחרת של המשתמש.

 

ויתור

הימנעותה של אקזיטוואלי לאכוף כל זכות או הוראה מתנאי השימוש האלה לא תיחשב כוויתור של אותה זכות או הוראה.

 

הדין החל וסמכות השיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי השימוש האלה וכל תובענה הקשורה להם למרות כל הוראות של משפט בינלאומי.

 

ההסכם כולו

תנאי השימוש האלה מהווים את כל ההסכם בין המשתמשים לבין אקזיטוואלי לגבי האתר, הפלטפורמה, התוכן והשירותים, ותנאי השימוש האלה גוברים על כל הסכמים קודמים בין המשתמשים לבין אקזיטוואלי לגבי האתר, הפלטפורמה, התוכן והשירותים ומחליפים אותם.

 

אם יש לכם כל שאלות לגבי תנאי השימוש האלה, נא לייצור קשר עם אקזיטוואלי ב-support@Exitvalley.com.

 

מידע אודות רכז ההצעה:

  • נושאי משרה בכירים ברכז ההצעה.

אקזיטוואלי ישראל בע"מ הינה בבעלות מלאה (100%) של אקזיטוואלי בע"מ. להלן פירוט בדבר נושאי משרה בכירים, דירקטורים ובעלי שליטה באקזיטוואלי ישראל בע"מ:

 

שם בעל השליטה/נושא משרה בכירה באקזיטוואלי ישראל בע"מ

תפקיד

שחר שרגא

מנכ"ל – אקזיטוואלי בע"מ

מנכ"ל – אקזיטוואלי ישראל בע"מ

דירקטור – אקזיטוואלי בע"מ

דירקטור – אקזיטוואלי ישראל בע"מ

Leopold Ernest Grunwald

דירקטור – אקזיטוואלי בע"מ

ניר מיטל

סמנכ"ל שיווק ותפעול – אקזיטוואלי בע"מ

דירקטור – אקזיטוואלי בע"מ

דירקטור – אקזיטוואלי ישראל בע"מ

 

סמנכ"ל שיווק – אקזיטוואלי ישראל בע"מ

יואל אטדגי

סמנכ"ל טכנולוגיות – אקזיטוואלי בע"מ

סמנכ"ל טכנולוגיות במבקשת

דירקטור – אקזיטוואלי בע"מ

בוריס פבלוב

דירקטור בלתי תלוי – אקזיטוואלי ישראל בע"מ

אורי שרוני

יו"ר דירקטוריון – אקזיטוואלי בע"מ

* שחר שרגא, ניר מיטל, יניב שריון ויואל אטדגי הינם בעלי השליטה באקזיטוואלי בע"מ.

  • נהלי החברה של אקזיטוואלי ישראל בע"מ.

אקזיטוואלי ישראל בע"מ אימצה נהלים במטרה למנוע ככל האפשר תרמיות בהצעות המבוצעות באמצעותה, וכן כדי לבדוק כי ההצעה ותנאיה מקיימים את כל התנאים הקבועים בסעיף 15ב(4א) לחוק ובתקנות. להלן תובא תמצית הנהלים המחייבים במסלול רכז הצעה:

  • אקזיטוואלי ישראל בע"מ מקיימת נהלי אבטחת מידע והגנת סייבר אשר מושתתים על "דרישות תורת ההגנה בסייבר לארגונים של הרשות הלאומית להגנת הסייבר". מכלול הפעולות והאמצעים הננקטים והמיושמים באקזיטוואלי ישראל בע"מ, שמטרתם להביא לכך שהמידע ורכיבי החומרה המאחסנים אותו ומטפלים בו, מוגנים  מפני פגיעה, חשיפה או שינוי, במזיד או בשוגג, הן מתוך אקזיטוואלי ישראל בע"מ והן מחוצה לה על מנת שהמידע יהיה אמין, וזמין בכל עת לעובדי אקזיטוואלי ישראל בע"מ המורשים לו מתוקף תפקידם, וכן מניעת חשיפה או שימוש לא מורשה במידע ונתונים אלו. הנהלים  ממפים סיכוני אבטחת מידע טכנולוגיים וקובעים אמצעים שונים שעל אקזיטוואלי ישראל בע"מ לנקוט לצורך שמירה על המידע. בין הנהלים הקיימים בחברה: נהלי מיפוי ומידור המידע, בקרות לניטור המידע, נהלי תפעול מערכות המחשוב, נהלי  אבטחה לפיתוח מערכות מחשוב ונהלי אבטחה פיזיים. 
  • נוהל מניעת תרמית. חברה אשר מבקשת להציע ניירות ערך באמצעות הפלטפורמה במסלול רכז ההצעה, נדרשת למלא טופס ראשוני עבור הצעה בפלטפורמה. לאחר מילוי הטופס, מתבצעת פגישה ראשונית עם החברה המגייסת על מנת לבדוק התאמה ראשונית להצעה במסגרת הפלטפורמה. במידה שחברה נמצאה מתאימה בפגישה זו, תידרש החברה המגייסת להעביר את המסמכים הבאים: תעודת התאגדות, תקנון חברה, תצהיר נושאי משרה, תצהיר בעלי שליטה, מצגים פיננסיים, מצגים כלליים ודו"חות מבוקרים. אקזיטוואלי ישראל בע"מ מבצעת בחינה של חומרי החברה המגייסת הנמסרים לה. בחינה זו אינה עולה כדי בדיקת נאותות. הבחינה מתבצעת על פי אמות המידה הבאות: התחום בו עוסקת החברה המגייסת ("הלקוח"), הבקשות של הלקוח, הישגיו של הלקוח, המודל העסקי של הלקוח, השקעות עבר בלקוח, שיתופי פעולה משמעותיים של הלקוח, הצוות של הלקוח, שימושם של כספי הגיוס, ממצאים חריגים בלקוח ועוד. אקזיטוואלי בע"מ אינה מבצעת בחינה עצמאית של עמידת ההצעה ותנאיה בהוראות החוק ותקנות ההצעה, ומסתמכת על מצגי הלקוח, אלא אם יש לה יסוד סביר שלא להאמין בנכונותם במידה שלקוח נמצא מתאים להציע ניירות ערך בפלטפורמה, מתבצעת פגישה נוספת עם הצוות המורחב של הלקוח. במסמך ההצעה, יכללו בין השאר המצגים הבאים: הלקוח ומסמכי התאגדותו; אישורים והיעדר מגבלות לביצוע ההצעה; הון המניות של הלקוח, שוויו ומחיר המנייה של הלקוח; הסכמים מהותיים אשר נחתמו עם צדדים שלישיים; המצב הפיננסי של החברה, דו"חות מבוקרים, פירוט נכסי המציעה, שעבודים ובטחונות; תביעות משפטיות אשר עומדות כנגד המציעה; ביטוחים קיימים של המציעה; נושאים מיסויים עקרוניים של הלקוח; קניינה הרוחני של הלקוח; נושאי המשרה ועובדי הלקוח; פעילות הלקוח; תכנית עסקית; דרישה לגילוי כל מידע מהותי נוסף אשר משפיע על ההצעה. הלקוח נדרש לחתום על מסמך בו הוא מתחייב למהימנותו ודיוקו של המידע שמסר ומתחייב לעדכן בכל שינוי מהותי שיתבצע המצגים במהלך תקופת ההצעה. במידה שלאקזיטוואלי ישראל בע"מ יוודע כי הלקוח מציג מצג שקרי, או מבצע הטעייה מכוונת, תדרוש תיקון המצג באופן מיידי. לאקזיטוואלי ישראל בע"מ תהיה שמורה הזכות להסיר את הצעתו של הלקוח מהפלטפורמה באופן חד צדדי, להשיב את כספי ההשקעה למשקיעים ואף לנקוט בפעולות משפטיות כנגד החברה המגייסת. במידה שהלקוח מבקש לשנות פרט מפרטי ההצעה לאחר פרסומה ולפני תום תקופת ההגשה, ידווח על כך הלקוח באתר האינטרנט. אם מדובר בשינוי פרט מהותי, תיחשב ההצעה כהצעה חדשה, ויהיה על המשקיעים אשר ביצעו השקעה, לאשר שוב את השקעתם.
  • נוהל אישור ההשקעה על ידי המשקיע במסלול רכז הצעה. לכל הצעה בפלטפורמה האינטרנטית שמפעילה אקזיטוואלי ישראל בע"מ, תתלווה אזהרת סיכון, אשר מגדירה את הסיכונים ברכישת ניירות ערך, בין השאר עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או של בעל השליטה בה, לרבות דילולים מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים או עסקאות אחרות עם בעל עניין. בכל הצעה, תינתן אזהרה בולטת לעין שבה יצוין כי "ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני חברות החלים על חברה המציעה לציבור. רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על במשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך". בכל הצעה בפלטפורמה תודגש מגבלת הסחירות של ניירות הערך המוצעים. בכל הצעה בפלטפורמה יתואר המודל העסקי של החברה, אסטרטגיית האקזיט של החברה, ותיאור השגת התשואה בעד ההשקעה והמגבלות הכרוכות בכך. בכל הצעה בפלטפורמה שבה צורף דו"ח בדיקה, תינתן אזהרה כי: "דו"ח הבדיקה אינו מעיד על סיכויי הצלחת ההצעה או החברה המציעה, ואין לראות בו המלצה לרכוש את ניירות הערך המוצעים". כל משקיע שמבקש לבצע את ההשקעה, יצהיר ויחתום כי הוא קרא את מסמכי ההצעה, את האזהרות שבה, וכי הוא מודע לסיכונים אשר קיימים בהצעה.
  • שמירת מסמכים ותיעוד. אקזיטוואלי ישראל בע"מ מחויבת לשמירת מסמכים בקשר עם הצעות שנעשו באמצעותה למשך תקופה בת שבע שנים ממועד ההצעה לחברה מנגנוני גיבוי כפולים בטכנולוגית מחשוב ענן לצורך שמירת כלל המידע שברשותה בשני מתקנים שונים לחברה נהלי גיבוי, שיחזור ובדיקת תקינות הגיבויים.
  • נוהל המשכיות עסקית והערכות לשעת חירום. לאקזיטוואלי ישראל בע"מ תוכנית BCP (Business continuity planning)  לניהול תהליכים להתאוששות ממקרי אסון שמשביתים את פעילותה. מטרתה של התוכנית  הינה לשמור על הבטחת הרציפות העסקית והפעילות בעת התממשות של אירועים מסוג זה. התוכנית כוללת בין השאר שמירה על המידע שבבעלות החברה, רכושה הפיזי, תכנון חידוש פעילותה של החברה, חידוש התקשורת אליה וממנה שמירת ביטחונם של עובדיה ואנשי המפתח שלה. תכנית ההמשכיות העסקית מתבססת על מתודולוגיה של חיזוי, ניתוח, והערכת איומים של מצבים שונים. היערכות להמשכיות עסקית בעת אסון מורכבת משלשת השלבים הבאים: תגובה, התאוששות ושיקום.

 

  • אופן קביעת התשלום שגובה רכז ההצעה בעד פעילותו. התשלום אשר גובה אקזיטוואלי ישראל בע"מ עבור שירותיה מהמציעות הינו כדלקמן:

 

אקזיטוואלי ישראל בע"מ זכאית לתמורה בגין שירותיה כאמור לעיל, זאת בהתאם למודל תמחור אשר עשוי להיות מבוסס ולהיגזר מהיקף ההשקעה בהצעות מסוימות (לרבות השקעות שבוצעו באמצעות האתר וכן על השקעות המשך אשר שלא באמצעותו). התמורה הינה במזומן ו/או בניירות ערך של החברה המציעה, והכול בהתאם ובכפוף להוראות כל הצעה והוראות כל דין.

 

התשלום שגובה אקזיטוואלי ישראל בע"מ בגין שירותיה כרכז הצעה, נקבע בין היתר, בהתאם להיקף ומורכבות השירותים שמספקת אקזיטוואלי ישראל בע"מ במסגרתה של כל הצעה. יצוין כי תיתכן גביית תשלומים שוטפים בגין שירותים ו/או פעולות הנדרשים על פי דין, לאחר השלמת ההצעה, וכן בגין שירותים נוספים ככל שיהיו. תנאי השכר של עובדי אקזיטוואלי ישראל בע"מ ונושאי המשרה בה, אינם מותנים בהכנסות מהצעות רכז ההצעה, והם אינם מקבלים, במישרין או בעקיפין, ניירות ערך בחברות המציעות.

 

 

 

סבבי הגיוס באמצעות פלטפורמת אקזיטוואלי מתבצעים בהתאם למודל של פטור מחובת פרסום תשקיף לפי סעיפים 15א(א)(1) ו-15א(א)(7) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. במודל זה, בכל סבב השקעה חשיפת מידע מפורט על ההשקעה ועל החברה מוגבל ללא יותר מ- 35 משקיעים שאינם משקיעים כשירים וסבב ההשקעה איננו במתכונת של רכז הצעה כהגדרתם בחוק ניירות ערך.
עקבו אחרינו