מדיניות הפרטיות

מבוא

 1. ברוך הבא לאתר האינטרנט (להלן: "האתר" או "השירותים הדיגיטליים") של אקזיטוואלי בע”מ (להלן: "החברה" או "אנחנו"), פלטפורמת ההשקעות אשר מאפשרת לקהילת המשקיעים הפרטיים להשקיע בסטארט-אפים ובמיזמים.
 2. אנו מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה") באתר ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף אודותיך. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים הדיגיטליים.
 3. מדיניות פרטיות זו מפרטת את המידע שאנחנו אוספים אודותיך אגב שימושך באתר ואת השימושים שנעשים במידע זה.
 4. במדיניות פרטיות זו, המונחים "שימוש" ו"עיבוד" מידע, כוללים שימוש בעוגיות ומשואות רשת,  מסירת מידע לניתוח סטטיסטי או אחר וטיפול במידע בכל דרך, לרבות איסוף, אחסון, הערכה, תיקון, מחיקה, שימוש, שילוב, גילוי והעברת מידע בתוך החברה או לגורמים הקשורים אלינו.
 5. החברה  תהיה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולם או חלקם, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות זמינות ותקינות של האתר  ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהן. המשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.
 6. המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

 

הסכמה

בעת הרישום לאתר ו/או השימוש בשירותים הדיגיטליים הנך מסכים למדיניות פרטיות זו. לצורך קבלת השירותים ובמקרים מסוימים יהיה עליך לספק לנו מידע אישי הרלוונטי לשירות המבוקש. במסירת פרטים אלה, הנך מצהיר כי הפרטים האישיים שמסרת לחברה אמינים ומדויקים, כי הם נמסרים בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי אתה מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע, אלא אם צוין במפורש אחרת.

 

שמירה ואיסוף פרטים אישיים

 1. מידע שאתה מספק לחברה:
 2. המידע אודותיך נאסף באמצעות טפסי הרשמה הממוקמים באתר האינטרנט, באמצעות הזנת פרטים באזור האישי וכל טופס פנייה אחר המהווה חלק מהשירותים הדיגיטליים, בהם תתבקש לספק לנו פרטים אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מס' ת.ז, מספר טלפון, כתובת הבית והמשרד, מיקוד, מידע פיננסי, וכד', ככל שבחרת להזין פרטים באמצעים אלו. החברה לא תיחשף למידע אישי אודותיך מלבד המידע אותו אתה מספק לחברה באופן ישיר בעת הזנת פרטיך בשירותים הדיגיטליים.
 3. המידע עשוי להישמר במערכות המידע של החברה וישמש אותנו בלבד ולצורכי ניהול החשבון שלך, טיפול בפנייה או יצירת קשר, שיפור האתר, השירות והתוכן, מתן שירותים הדיגיטליים, וכד'.
 4. רישום לשירותים הדיגיטליים - ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הרישום או השימוש בשירותים הדיגיטליים באתר, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים הדיגיטליים.
 5. מידע שנאסף באופן אוטומטי:
 6. כאשר אתה עושה שימוש בשירותים הדיגיטליים, השרתים שלנו רושמים באופן אוטומטי את המידע שהדפדפן שלכם שולח ("נתוני לוג"). נתוני הלוג האלה כוללים מידע סטטיסטי, מצטבר ולא מזוהה על השימוש שלך באתר, כגון: העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים הדיגיטליים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, סוג הדפדפן ומערכת הפעלה שלך, זמן הגלישה ועוד.
 7. אנו עושים שימוש במידע זה לצורך ניתוח סטטיסטי ועל מנת לנהל את החשבון שלכם ולספק, לשפר ולהתאים אישית את השירותים הדיגיטליים באתר. נתוני הלוג אינם מידע אישי מזהה ואנו לא משתמשים בהם בשילוב עם מידע אישי מזהה. נתוני הלוג עשויים להישמר גם לאחר סיום שימושכם באתר.
 8. ראה בהמשך, שימוש בעוגיות ומשואות רשת.

 

שימוש במידע

 1. השימוש במידע כאמור יעשה בהתאם לכל דין, הסכם תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות והשימושים המפורטים להלן:
 2. לצורך מתן השירותים הדיגיטליים;
 3. לשיפור חווית השימוש שלך בשירותים הדיגיטליים, למדוד את הביצועים של השירותים הדיגיטליים  ולשפר את התוכן והעיצוב שלהם;
 4. לצורך עיבוד מידע סטטיסטי באמצעות איסוף וניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי);
 5. מטעמים משפטיים (למשל כדי למלא צו שיפוטי, חוק, בקשה ממשלתית וכיו"ב) ;
 6. בכדי לזהות, למנוע או לטפל בתרמית, בסוגיות אבטחת מידע או בבעיות טכניות;
 7. להגן בפני פגיעה בזכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, פגיעה בפרטיות ולשון הרע;
 8. לצורך קבלת פניות ממשתמשים וטיפול בהן;
 9. דיוור ישיר וקשר עם המשתמשים בשירותים הדיגיטליים ;
 10. לצורך יצירת קשר, ככל שיעלה הצורך;
 11. לצורך אבטחת השירותים הדיגיטליים.
 12. השימוש שייעשה במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

 

מאגרי מידע

 1. הנתונים הנאספים יישמרו במאגרי המידע של קבוצת החברה ובאחריותה.
 2. שימוש במידע יבוצע בהתאם למטרות שהוגדרו, בהתאם להסכם תנאי השימוש, בהתאם למסמך זה ובכפוף להוראות כל דין ולחובות החלות על פי כל דין, לרבות דיני הגנת הפרטיות.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה מתחייבת לקיים את הוראות הדין בכל הנוגע לשמירה והעברה של מידע אישי ונתונים של משתמשי האתר, ומתחייבת לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") לרבות פרק ב' לחוק (הגנה על הפרטיות במאגרי מידע), התקנות שהותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות ובכלל זה תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז -2017 ("תקנות אבטחת מידע"), הנחיות רשם מאגרי המידע הרלבנטיות, והכל כפי שיעודכנו מעת לעת.
 4. ייתכן שהמידע שלכם יועבד או יועבר מחוץ למדינה שלכם, הכל בהתאם לדינים החלים.
 5. ככל שאיסוף ועיבוד המידע כפוף למערכות דינים אחרות, אזי הבסיס החוקי לעיבוד המידע  אודותיך ואודות אחרים על פי אותם דינים עשוי להיות שונה.

 

מסירת מידע לצד שלישי

 1. מידע שאינו מזוהה אישית ומידע סטטיסטי אינו נשמר בסודיות ועשוי להיות מועבר.
 2. החברה לא תיחשב כמי שמעבירה מידע מזוהה אודות משתמש לצדדים שלישיים במקרים המפורטים להלן:
 3. בהסכמה ובאישור המשתמש.
 4. במקרה בו העבירה ו/או הסבה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, ובלבד שהצד השלישי יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 5. לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים (כגון שירותי אירוח בענן), בכפוף למדיניות הפרטיות, ותוך שימוש בכל האמצעים הנדרשים לשמירה על סודיות ואבטחה.
 6. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימושו/או במקרים בהם המשתמש ו/או מי מטעמו ביצע או ניסה לבצע פעולות המנוגדות להוראות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ו/או להוראות כל דין.
 7. החברה רשאית להעביר את פרטי הקשר של המשתמש לרשויות החוק במקרים המפורטים להלן:
 8. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
 9. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש.
 10. אם החברה תסבור לפי מיטב שיקול דעתה, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לאתר ו/או לכל צד שלישי אחר.
 11. בכל מקרה בו תסבור החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכוש החברה, או לרכוש ו/או לגופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר.
 12. החברה נעזרת בספקי צד ג' לצורך מתן השירותים הדיגיטליים וביצוע שירותים הקשורים לניהול השירות או האתר (לרבות עיבוד תשלום חשבונות וכרטיסי אשראי, אחזקה, אחסון וניהול מאגרי מידע, ניתוחי אתרים ועוד). לצדדים שלישיים אלה יש גישה למידע האישי שלכם אך ורק לצורך מתן השירותים הרלוונטיים להחברה.

 

שימוש בעוגיות ומשואות רשת

 1. החברה משתמשת בעוגיות ומשואות רשת (Web beacons)באתר.
 2. עוגייה היא מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש. העוגייה מייצגת מצב מסוים של גלישה באתר או שימוש ביישום.
 3. משואות רשת הן תמונות גרפיות קטנות המוטבעות בדפי אינטרנט ובתוכן מקוון אחר, ומשמשות את החברה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר.
 4. החברה משתמשת בקבצי עוגיות "מתמידים" לצורך שמירת פרטי ההתחברות, זיהוי המשתמש ומידע אחר שיאפשר לכם גישה נוחה לאתר. קבצי עוגיות "זמניים" משמשים לתפעול השוטף של האתר, בדיקת תקינות, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ניטור משתמשים, אבטחת מידע, איסוף מידע סטטיסטי אודות שימוש ונפח שאינו כולל מידע אישי ועוד.
 5. להבדיל מקבצים מתמידים, קבצים זמניים נמחקים מהמחשב שלכם כשאתם מתנתקים מהאתר ומהשירותים, לאחר שאתם סוגרים את הדפדפן שלכם. ניתן לסרב לקבל את העוגיות ו/או משואות הרשת באופן עצמאי באמצעות הדפדפן, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך באתר האינטרנט.

 

זכות לעיון, תיקון ומחיקת המידע

 1. זכות לעיון במידע ותיקונו תינתן על ידי החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.
 2. הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של החברה, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. החברה תשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ותאפשר לעיין במידע אודותייך לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.
 3. הנך זכאי, לאחר שעיינת במידע אודותיך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. החברה תשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.
 4. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו לכתובת: support@exitvalley.com.
 5. ככל שביקשתם למחוק את כל המידע אודותיכם, גם החשבון שלכם עלול להיות מנוטרל.
 6. החברה רשאית לשמור עותק מהמידע בארכיב, כנדרש על פי חוק או לצרכים עסקיים חוקיים.

 

אבטחת מידע

 1. החברה מתחייבת לעמוד בהוראות כל דין לעניין אבטחת מידע, לרבות חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע.
 2. החברה מיישמת מערכות ונהלים עדכניים ומחמירים לאבטחת מידע ומשקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים).
 3. החברה מיישמת נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה, לרבות גניבת זהות ו"דיוג" (Phishing").
 4. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט. באחריות המשתמש לנקוט אמצעי הגנה על מכשיר הקצה המשמש למתן השירותים הדיגיטליים, ולשמור על חיסיון הסיסמה לאתר (אזור אישי) ולא להעבירה לאף גורם אחר.
 5. שימו לב כי אנו לא מבקשים ולא נבקש אף פעם, פרטים על כרטיס האשראי שלכם, זהות החשבון שלכם, סיסמת ההתחברות שלכם ומספרי תעודות הזהות שלכם באמצעות דואר אלקטרוני (מייל) או בהתקשרות טלפונית.
 6. החברה תדווח לרשויות הרלוונטיות על כל אירוע אבטחת מידע שעשוי לסכן ו/או לפגוע באבטחת המידע באופן מידי מהרגע בו נודע לה על האירוע.

 

דיוור ישיר

החברה עשויה לשלוח אליך מפעם לפעם עדכונים, מיילים, ניוזלטרים, חומרי שיווק או קידום מכירות מהחברה ומידע אחר העשוי לעניין אתכם.  מידע זה ישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל מקרה תוכל תמיד לבטל את הסכמתך ולא לקבל יותר מסרים כאמור.

 

העלאת תוכן לאתר

 1. ייתכן כי מפעם לפעם האתר, או כל אחד מהיישומים הבודדים שבו, יאפשר לכם לתרום לאתר תוכן שאתם יצרתם, בכפוף להגבלות הבאות:
 2. אין למסור כל תוכן או חומר שהוא סודי, משמיץ, מעליב, מפר, פורנוגרפי, מגונה או בלתי חוקי באופן אחר או דוחה, ואין להשתמש באתר עבור כל מכתבי שרשרת, דואר זבל, חומר "ספאם" או כל צורה אחרת של דיוור המוני;
 3.  אין למסור כל תוכן או חומר שבהם זכויות הקנין הרוחני הן בבעלות צד ג' כלשהו;
 4.  אין למסור כל תוכן או חומר האסור על פי כל חקיקת הגנת נתונים ופרטיות;
 5.  אין להעלות או למסור לאתר מידע השייך לצדדים שלישיים, אלא רק לאחר שנמסרה הודעה לאותם צדדים שלישיים והם נתנו את הסכמתם לשימוש, עיבוד והעברת הנתונים בקשר לשירותים.
 6. החברה רשאית, ללא הודעה מוקדמת, להסיר כל תוכן שמסרתם לכל חלק מהאתר או כל תוכן אחר שאנחנו לפי שיקול דעתנו הבלעדי חושבים שהוא נוגד את מדיניות הפרטיות הזו ו/או את תנאי השימוש או שעלול להיות דוחה או בלתי חוקי או מפר את זכויותיו של כל אדם או פוגע בו או מאיים על בטחונו.
 7. המשתמש מסכים לשפות את החברה על כל אובדן, תביעה, נזק או הוצאה שייגרמו לה ושנובעים מהפרתו את תנאי מדיניות זו.

 

קישורים לאתרים אחרים

 1. האתר שלנו מכיל קישורים לאתרי צד ג', אך איננו אחראים על אותם אתרים. אין לראות בקישור לאתר משום המלצה, הרשאה או מצג לזיקה של החברה עם אותו צד ג' ו/או המלצה על תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של אותו צד ג'.
 2. אתרים אחרים מכילים כללים שונים לגבי השימוש והעיבוד של המידע האישי שלכם. יתכן שאתרים אלה יטמינו קבצי עוגיות ומשואות רשת בעמדת הקצה שלכם, יאספו מכם מידע או יבקשו מכם מידע אישי. אנחנו ממליצים כי תקראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של האתרים האחרים שאתם מבקרים בהם.
 3. ייתכן שהאתר שלנו יכלול מאפיינים של מדיה חברתית, כמו כפתור "אהבתי" של פייסבוק, ווידג'טים או תוכניות אינטראקטיביות המתנהלות באתר. מאפיינים אלה עלולים לשמור את כתובת ה-IPשלכם או לעשות שימוש בעוגיות. על השימוש במאפיינים אלה חלה מדיניות הפרטיות של הגוף המספק אותם, ולא של החברה.

 

המדיניות שלנו לגבי ילדים

 1. אתר זה אינו מיועד למשתמשים מתחת לגיל 18. אם נודע להורה או לאפוטרופוס כי ילדו העביר להחברה מידע אישי ללא הסכמתם, עליו ליצור עמנו קשר ב-support@ExitValley.comונמחק את המידע מהמאגר שלנו.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 1. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של המסמך, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לשינויים. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין. באחריותך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותאריך העדכון שלה מעת לעת.

 

צור קשר

ליצירת קשר בכל שאלה, בקשה או בעיה הקשורה במסמך זה באמצעות פניה ל- support@exitvalley.com.

 

מועד עדכון אחרון: 22 בפברואר 2022

 

 

סבבי הגיוס באמצעות פלטפורמת אקזיטוואלי מתבצעים בהתאם למודל של פטור מחובת פרסום תשקיף לפי סעיפים 15א(א)(1) ו-15א(א)(7) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. במודל זה, בכל סבב השקעה חשיפת מידע מפורט על ההשקעה ועל החברה מוגבל ללא יותר מ- 35 משקיעים שאינם משקיעים כשירים וסבב ההשקעה איננו במתכונת של רכז הצעה כהגדרתם בחוק ניירות ערך.
עקבו אחרינו